Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-105-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Калоян Стаматов, Вануату 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/sabirane-na-oferti-s-obyava-2019/vazstanovyavane.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

65200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Възстановяване на покрива на сградата на БИМ в гр. Ловеч “Лаборатории „Йонизиращи лъчения“ на ГД „Мерки и измервателни уреди“-Български институт по метрология (БИМ), ул. „Хан Кубрат“ №10.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

04/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Изпълнението на предмета на поръчката ще започне, при осигуряване на финансиране и при условията на чл.114 ЗОП – с възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя. 2.Предвидена е гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката. 3.Оферти ще се отварят на 29.10.2019г. от 11:20 часа на в сградата на БИМ адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52Б, ет. 6, заседателна зала

Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2019  (дд/мм/гггг)