Версия за печат

BG-Елхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Елхово, ул.Сан Стефано №13, За: инж. Кирил Кирилов, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0478 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3520.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ТП ДГС Елхово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации


Срок за получаване на офертите

04/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Разглеждане на офертите ще се проведе на 05.11.2019 г. от 10,00 ч. в административната сграда на ТП ДГС Елхово.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/10/2019  (дд/мм/гггг)