Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-1543

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, За: Росица Дудова – служба „МТС” НСА, България 1700, София, Тел.: 0896 776628, E-mail: rosi_nsa@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на строителни материали и инструменти, и сервизно обслужване на инструменти и ползване на машини под наем. Съответните видове и количество материали, предмет на отделните доставки ще се определят от Възложителя, според конкретната му необходимост и финансови възможности. Посочените в техническата спецификация видове и бройки са ориентировъчни на база предходно потребление, поради което не обвързват и не задължават Възложителят да ги заяви в пълният им вид и обем. При възникване на необходимост Възложителят ще има право да възлага на Изпълнителя, срещу възнаграждение и услуги по ремонт, сервиз и наем на дребни машини и електроинструменти. Подробно описание на материалите са посочени в т.1.4.1. Техническа спецификация, от Документацията за участие, която е неразделна част от настоящата обява и достъпът до която е свободен и неограничен на Профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия


Срок за получаване на офертите

04/11/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2019  (дд/мм/гггг)