Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-82

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201412

BG411, Столична здравноосигурителна каса, ул. Енос №10, вх. Б, За: Виолета Йорданова, България 1408, София, Тел.: 02 9656768, E-mail: vili@sfg.nhif.bg, Факс: 02 9589504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/2003.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в СЗОК

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316000

Описание:

Електрически материали
Железария


Срок за получаване на офертите

04/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са техническите изисквания и указанията за офериране, заедно с приложенията. Техническите изисквания и указанията за офериране са достъпни на електронен адрес: http://www.nhif.bg/page/2003

Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2019  (дд/мм/гггг)