Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101533931

BG413, Център за психично здраве-Благоевград ЕООД, ул.Братя Миладинови № 21, За: Росица Велинова - Гл.счетоводител, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884143, E-mail: cpz@abv.bg, Факс: 073 884143

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://cpz-blg.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://cpz-blg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-2/..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30400.68 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД" на четири броя обекти на ниско напрежение, както както следва: • Доставка на нетна електрическа енергия за първо отделение - гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови № 21 • Доставка на нетна електрическа енергия за второ отделение – с.Горно Хърсово, общ.Благоевград • Доставка на нетна електрическа енергия за Звено за дневни дейности - гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 21 • Доставка на нетна електрическа енергия за приемно-диагностично звено - гр.Благоевград, ул.“Григор Пърличев“ № 40

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

01/11/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

дата и час на отваряне на офертите - 04.11.2019г. в 08:30 часа в административната сграда на ЦПЗ - Благоевград ЕООД, гр.Благоевград, ул.Братя Миладинови № 21

Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2019  (дд/мм/гггг)