Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Д-1448

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/607-op-140-izvarshvane-na-kompleksna-usluga-po-razdelno-izpirane-omekotyavane-gladene-opakovane-i-transportirane-do-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


Срок за получаване на офертите

25/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчка, първоначалният срок за подаване на оферти се удължава до 25.10.2019г., 16:30ч. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.10.2019г., 10:30 ч., в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2019  (дд/мм/гггг)