BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД -238

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905

BG411, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. Христо Ботев № 55, За: Дамян Алексиев, Вануату 1040, София, Тел.: 02 98511856, E-mail: DAleksiev@mzh.government.bg, Факс: 02 9807492

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhm53xxT6htk0%3d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се анализира състоянието на производството на аквакултури, да се идентифицират тенденциите за развитие и да се очертаят перспективите за отглеждането и развъждането на риба и други водни организми.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77850000

Описание:

Услуги, свързани с рибовъдството


Срок за получаване на офертите

29/10/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
[Всички плащания се извършват със средства от мярка „Техническа помощ“ от ПМДР (2014-2020 г.), при спазване на реда на Условия за кандидатстване и изпълнение на мярка „Техническа помощ“ от ПМДР (2014-2020 г.).]

Друга информация

Министерството на земеделието, храните и горите предоставя безплатен достъп по електронен път до допълнителна информация и образци на документи за настоящата обществена поръчка, които може да намерите на интернет адреса на възложителя: www.mzh.government.bg, профил на купувача: https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhm53xxT6htk0%3d Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 30.10.2019. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Възложителят ще продължи срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. При подписване на договора се представят: 1. гаранция за изпълнение – в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, представена във формата съгласно чл. 111, ал. 1, ал.2, ал.5 и ал.7 по ЗОП. Сметката на МЗХГ е: BG 08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIG – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ; 2. Документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП;

Дата на изпращане на настоящата информация

18/10/2019  (дд/мм/гггг)