Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 52- 236

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905

BG411, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. Христо Ботев № 55, За: Ангел Захов, България 1040, София, Тел.: 02 98511345, E-mail: opop@mzh.government.bg, Факс: 02 9807492

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhAB%2fTG4SdNf8%3d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на анализ на състоянието на сектор Рибарство в България: стопански риболов, аквакултури, преработка на риба и други водни организми, търговия с риба и рибни продукти, тенденции за развитие и перспективи за сектора във връзка с подготовката на оперативната програма, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2021-2027 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77850000

Описание:

Услуги, свързани с рибовъдството


Срок за получаване на офертите

28/10/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Всички плащания се извършват със средства от мярка „Техническа помощ“ от ПМДР (2014-2020 г.), при спазване на реда на Условия за кандидатстване и изпълнение на мярка „Техническа помощ“ от ПМДР (2014-2020 г.).

Друга информация

Министерството на земеделието, храните и горите предоставя безплатен достъп по електронен път до допълнителна информация и образци на документи за настоящата обществена поръчка, които може да намерите на интернет адреса на възложителя: https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhKd7qQK4WHPs%3d Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 29.10.2019. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. При подписване на договора се представят: 1. гаранция за изпълнение – в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, представена във формата съгласно чл. 111, ал. 1, ал.2, ал.5 и ал.7 по ЗОП. Сметката на МЗХГ е: BG 08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIG – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ; 2. Документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП; 3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за меркитe срещу изпирането на пари; 4. Списък на услугите, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга; 5. Списък на членовете на екипа, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната им компетентност, заедно с доказателства, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор (копия на документи, удостоверяващи образование или допълнителна квалификация и документи, удостоверяващи професионален опит).

Дата на изпращане на настоящата информация

18/10/2019  (дд/мм/гггг)