Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09-1565

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба - МО, бул. Тотлебен № 34, За: Мариян Марков, Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0885911501; 02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на компютри, работни станции и периферни устройства" с обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1: „Доставка на цветен широкоформатен плотер - формат А0“ – 1 (един) брой, съгласно Техническа спецификация ТС-ДОП-13/2019 г., с прогнозна стойност до 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. „Христо Цонковски“ №1. - Обособена позиция №2: „Доставка на цветен широкоформатен скенер - формат А0“ – 1 (един) брой, съгласно Техническа спецификация ТС-ДОП-19/2019 г., с прогнозна стойност до 8 333.33 (осем хиляди триста тридесет и три) лева без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. „Христо Цонковски“ №1. - Обособена позиция №3: „Доставка на работна станция за обработка на графична информация“ – 10 (десет) броя, съгласно Техническа спецификация ТС-ДОП-16/2019 г., с прогнозна стойност до 16 666.67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. „Христо Цонковски“ №1. - Обособена позиция №4: „Доставка на компютърни конфигурации“ – 15 (петнадесет) броя, съгласно Техническа спецификация ТС-ДОП-17/2019 г., с прогнозна стойност до 5 833.33 (пет хиляди осемстотин тридесет и три) лева без вкл. ДДС; Място на доставка: Военно-географска служба, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34. - Обособена позиция №5: „Доставка на копирно лазерно мултифункционално устройство – формат А4“ – 16 (шестнадесет) броя, съгласно Техническа спецификация ТС-ДОП-14/2019 г., с прогнозна стойност до 10 833.33 (десет хиляди осемстотин тридесет и три) лева без вкл. ДДС; Място на доставка: Военно-географска служба, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000, 30230000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване


Срок за получаване на офертите

28/10/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, приемна или по пощата. 2. Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. 3. Място за изпълнение на поръчката: за обособена позиция №1: „Доставка на цветен широкоформатен плотер - формат А0", обособена позиция №2: „Доставка на цветен широкоформатен скенер - формат А0“ и обособена позиция №3: „Доставка на работна станция за обработка на графична информация“ - Военен географски център, гр. Троян, ул. „Христо Цонковски“ №1 за обособена позиция №4: „Доставка на компютърни конфигурации“ и обособена позиция №5: „Доставка на копирно лазерно мултифункционално устройство – формат А4“ - Военно-географска служба, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 4. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно техническите спецификации, публикувани в Профила на купувача на адрес: http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 календарни дни от деня, следващ датата, определена за краен срок за получаване на офертите 6. Участникът/ниците, определен/и за изпълнител/и, при подписване на договора следва да представи/ят документи по чл. 58, ал.1, т.2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП. 7. Плащането се извършва по банков път до 30 (тридесет) дни, след представяне на фактура/оригинал и приемо-предавателен протокол. 8. Отваряне на офертите - на 30.10.2019 г. в 10.00 часа в приемната на административната сграда на МО, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2019  (дд/мм/гггг)