Версия за печат

BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

85

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, община Опан, с. Опан,община Опан,област Стара Загора, За: Дафинка Господинова, България 6078, с.Опан, Тел.: 042 1012260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opan.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Опан за експлоатационен период 2019г./2020г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

28/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Информация за обществената поръчка може да намерите на електронната страница на община Опан - раздел - "Профил на купувача."

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2019  (дд/мм/гггг)