Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 814221002

BG321, Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, ул.Ниш № 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 0359 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com, Факс: 0359 648843

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-vt.com/profil.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

43600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника, паник бутони и физическа невъоръжена охрана на медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

28/10/2019 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2019  (дд/мм/гггг)