BG-с.Тича

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-10-122/25.09.2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540100

BG342, Териториално поделение Държавно горско стопанство Тича при ЮИДП ДП гр. Сливен, с.Тича, общ. Котел, обл. Сливен, ул. Георги Димитров № 1, За: Пенка Стефанова, България 8980, с.Тича, Тел.: 04584 2337, E-mail: dgsticha@uidp-sliven.com, Факс: 04584 2234

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsticha.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3450.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Тича", предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване на дейности на служителите по трудова медицина".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

23/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/10/2019  (дд/мм/гггг)