Версия за печат

BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-10-273

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540237

BG344, Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково към Югоизточно държавно предприятие гр.Сливен, ул.Прохода №1, За: Керка Денчева, България 6199, Гурково, Тел.: 0887 220057, E-mail: dgsgurkovo@uidp-sliven.com, Факс: 04331 2024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsgurkovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3454.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № ИЗ -1973/29.10.2009 Г. ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35000000, 35111300

Описание:

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
Пожарогасители


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 22.10.2019г. от 11:00 часа. Административната сграда на ТП ДГС Гурково, гр.Гурково, п.к 6199,ул.Прохода №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2019  (дд/мм/гггг)