Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

141

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000812197

BG344, Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД, ул. Д-р Тодор Стоянович №15, За: Ръководител финансов отдел, България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oncosz.com/?page_id=5891.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на тръбна връзка между абонатни станции и модернизация на газова инсталация на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45333000

Описание:

Строителни и монтажни работи на газови инсталации


Срок за получаване на офертите

22/10/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За тази ОП възложителят разполага с ограничен финансов ресурс в размер на 60 000лв. /шестдесет хиляди лева/ без ДДС, поради което ценовото предложение не трябва да го надвишава - в противен случай офертата се отстранява. ОП следва да бъде изпълнена до 45 календарни дни от подписване на договора за нея, поради което няма да бъдат разглеждани и ще бъдат отстранени оферти, в които е предложен по-дълъг срок на изпълнение или пък по-кратък срок от 35 календарни дни. Срокът за изпълнение е от особена важност за възложителя, поради което изпълнителят при необходимост може да въведе двусменен (трисменен) режим на работа или работа в почивни дни. При това той се съобразява с обстоятелството, че възложителят е лечебно заведение с непрекъснат режим на работа, който не бива да нарушава. Източник на финансиране - собствени средства на възложителя. Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер на 2% от стойността му без ДДС в една от допустимите форми от ЗОП - банкова гаранция, застраховка или парична сума внесена по сметката на възложителя - Първа инвестиционна банка Стара Загора, IBAN BG 65 FINV 9150 10 149206 26,BIC FINVBGSF. Минималното съдържание на първите две е посочено в "Указания за подготовка на офертите на участниците" от документацията на ОП. Срок на валидност на гаранцията - до 45 дни след изтичане срока на изпълнение на договора. С цел подготовка на офертите, възложителят осигурява на участниците възможност за оглед на строежа всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 часа за времето от публикуване на обявата за ОП до крайния срок за получаване на оферти. Неразделна част от обявата е документацията за ОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2019  (дд/мм/гггг)