Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-175

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна здравноосигурителна каса - Пловдив, ул. Христо Чернопеев 14, За: Галя Ковачка, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32603014, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 0359 32603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/264.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Обслужване на персонала на РЗОК – Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

23/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Офертите се получават по реда на т.1.9 от Раздел V от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата на обществената поръчка. 2. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП и вътрешните правила на възложителя, от назначена от възложителя комисия. 3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условия на чл.97, ал.3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. При промяна на датата, часа или мястото за отварянето на оферти участниците уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 4. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техните упълномощени представители. Преди отварянето на офертите упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника. 5. Възложителят не разглежда техническите и ценови предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изсикванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2019  (дд/мм/гггг)