Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР-01-03-133

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров; Мария Стоева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/596-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

254419.74 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Изпълнение на "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово". Строително-монтажните работи по язовирната стена на яз. Синкевица и съоръженията към нея, ще включват: - възстановаване облицовката на водния откос; - възстановяване заскалявката на сухия откос; - ремонтни дейности на неизправните части на водовземната кула; - подмяна на спирателен кран на основния изпускател, изграждане на шахта за него и енергогасителен участък след шахтата; - почистване тръбата на основния изпускател от наноси; - почистване на преливника и съоръженията към него – преходен участък, бързоток и енергогасител; - възстановяване осветлението по короната на стената и достъпа към нея; - монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на МПС по короната на стената; - изграждане на контролно-измервателна система (КИС), с цел измерване водното ниво в язовирното езеро; - мерки за осигуряване на ретензионния обем – доставка на преносим гумен ръкав; - и други СМР (дейности) включени в проекта. Обхват и количество: съгласно приложените към обявата КС, Техническа спецификация и работен проект. Срокът за изпълнение на строителството: Следва да бъде не по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни и по-голям от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба № 3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.(но не по-късно от 30.08.2020 г.) Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45247200, 45247211, 45247220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на язовири
Строителни и монтажни работи на язовирни стени
Строителни и монтажни работи на преливници на язовири


Срок за получаване на офертите

28/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG16M1OP002-4.004-0001 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане № 3, на 29.10.2019 г. от 9:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2019  (дд/мм/гггг)