BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3482

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540030

BG341, ТП ДГС Средец, ул. Васил Коларов 92, За: инж. Иван Сяколов, България 8300, Средец, Тел.: 05551 3393, E-mail: dgssredets@uidp-sliven.com, Факс: 05551 3412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата обява има за цел Възложителя да избере Изпълнител за изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите и Закона за Лова и опазване на дивеча за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС – Средец”, като следните неизчерпателно изброени такива в приложената техническа спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22820000

Описание:

Формуляри


Срок за получаване на офертите

17/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

отварянето на офертите ще се състои на 18.10.2019 год. от 10:00 часа, в случай че са налице предпоставките предвидени в чл. 187 ЗОП - повече от 3 подаден оферти

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2019  (дд/мм/гггг)