Версия за печат

BG-Цар Калоян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505981

BG324, Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, За: Илия Неделчев Илиев, България 7280, Цар Калоян, Тел.: 08424 2316, E-mail: tsarkaloyan@abv.bg, Факс: 08424 2316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsarkaloyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2019-3-proektirane/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54166.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор по особени позиции: Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в гр. Цар Калоян и село Езерче“ Обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на нафтово стопанство СУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян“ Обособена позиция 3: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „тенническа“ и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на кухня за социален патронаж и зала за тържества, гр. Цар Калоян

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 - Декларация за запознаване с условията за изпълнение и проекта на Договор на обществената поръчка за съответната обособена позиция ; Образец 3 - Декларация от членовете на обединението; Образец 4 – Заявление за участие в обществената поръчка; Образец 5 – Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; Образец 6 - Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП; Образец 7 - Декларация за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Образец 8 - Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; Образец 9 - Декларация за обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП; Образец 10 - Декларация за наличието или липсата на Специфични национални основания за изключване; Образец 11 - Декларация за конфиденциалност за съответната обособена позиция по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; Образец 12 - Декларация от подизпълнител за съгласие за участие; Образец 13 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и декларация за срока на валидност на офертата Образец 14 - Ценово предложение за съответната обособена позиция; Образец 15 - Проект на Договор Образец 16 - Списък с документи. Офертата се изпраща на адрес: град Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, Община Цар Калоян, стая 216 „Деловодство” Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2019-3-proektirane/ Отварянето на офертите ще се извърши на 22.10.2019г. от 10:00 часа, в Община Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. ,,Демокрация'' № 1, етаж. 2. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2019  (дд/мм/гггг)