BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-109265

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: по предмета - Стефан Кръстанов, тел. 0291451266; по процедурата - Веселина Тодорова, тел. 0291451548, България 1000, София, Тел.: 0359 0291451978, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 0359 029508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_8_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поддръжка на притежаваните от БНБ лицензи за продукти от фамилията MATLAB

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На отстраняване от участие в обществената поръчка подлежи участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, чл. 107, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, обстоятелство по чл. 3, т. 8, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия закон и/или обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество . Важно!!! В чл. 192, ал. 3 от ЗОП и чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП е посочена формата на удостоверяване на липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор от участниците, а именно декларации по образец на Възложителя, неразделна част от документацията за обществената поръчка. При подаване на оферта участникът следва да представи декларации по образец, а не електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Съгласно чл. 96а от ППЗОП с подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и проекта на договор. При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител по настоящата обществена поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността, посочена в чл. 4. ал. 1 от проекта на договор. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договора. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал, парична сума (платежно нареждане в копие) или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2019  (дд/мм/гггг)