Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИКТ-03-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Йоанна Иванова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/593-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31925 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет“. Срок на изпълнение: до 60 кал. дни, считано от датата на подписване на договора. Място на извършване: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 22.10.2019 г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2019  (дд/мм/гггг)