Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Николай Симеонов - ст. експерт дирекция ЕР, България 7000, Русе, Тел.: 082 881798, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/500/index.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

58000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

14/10/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички дейности се извършват на територията на град Русе. Обекти на настоящата поръчка са 26 бр. сгради, собственост на Община Русе. На всички сгради е извършен енергиен мениджмънт през отоплителен сезон 2018/2019 г. и при тях се очаква да се приложат необходимите действия по запазване на постигнатите икономии на енергия: 1. Дом за стари хора "Възраждане", ул. "Алея Възраждане" №86; 2. СУ "Йордан Йовков", бул. "Цар Освободител" №117; 3. Детска ясла №4, ул. "Муткурова" №78; 4. ДГ "Чучулига", ул. "Плиска" №100; 5. ДГ "Пролет", ул. "Котовск" №6; 6. ПУ "Петър Берон", бул. "Липник" №115; 7. ДГ "Здравец", ул. "Захари Стоянов" №36; 8. ОУ "Олимпи Панов", ул. "Сърнена гора" №36; 9. Спортен комплекс "Дунав"; 10. Административна сграда на пл. "Свобода" №6; 11. Административна сграда на ул. "Черно море" №2; 12. Административна сграда на ул. "Олимпи Панов" №6; 13. ОУ "Васил Априлов", бул. "Липник" №78; 14. ДГ "Зора", ул. "Измаил", №4; 15. ОУ "Ангел Кънчев" (топлофицираните сгради), ул. "Българска морава" №6; 16. Общежитие за средношколци (само корпус Б), бул. "Липник", №117; 17. Спортен комплекс "Локомотив" (зали за акробатика и гимнастика), ул. "Цветница" №6; 18. ДГ "Русалка" 1, ул. "Шумнатица", №4; 19. ОУ "Отец Паисий", ул. "Александровска" №95; 20. ДГ "Незабравка" 1, ул. "Мидия Енос" №4; 21. ДГ "Незабравка" 2, ул. "Българска морава" №7А; 22. ДГ "Радост", ул. "Червен" №5; 23. ДГ "Русалка" 2, ул. "Чипровци" №13а; 24. СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", ул. "Студентска" №10; 25. ДГ "Пинокио" 1, ул. "Вискяр" №2; 26. ДГ "Пинокио" 2, ул. "Димчо Дебелянов" №78. Отваряне на офертите - 15.10.2019 г. в 14:00 часа, в сградата на Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 1, стая 136.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2019  (дд/мм/гггг)