Версия за печат

BG-с.Цонево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП 6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова- РСО главен счетоводител, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsconevo.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cVM.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на оградна мрежа и материали за нуждите на ТП ДГС Цонево за 2019 година, по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация " -доставка на оградна мрежа поцинкована, Минимална дебелина на тела (мм) - ф2,00; Око (мм) - 50/50; Височина (м)- 1,5 ; Количество (лм) - 140; -кухи профили: Минимална дебелина на профила (мм) -2,00; Размер (мм) - 40/40; Височина (м) - 2 ; Количество бр - 70.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000, 44313000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Метална мрежа


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 22.10.2019г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2019  (дд/мм/гггг)