BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-108656

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Сава Добрев-по предмета на поръчката-тел:02 91451134; Виолина Стойнева-по процедурата-тел:02 91451438, България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: publicprocurament@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_7_BG.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка включва:1.доставка на рентгенов апарат за проверка на багаж и пратки за сградата на Българска народна банка в гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1“, отговаряща на Техническата спецификация (Приложение № 1); 2.монтаж на посочения в т. 1 рентгенов апарат, който включва механичен монтаж,пуск, настройки, единични изпитания и 72-часови проби за въвеждане в експлоатация;3.обучение на персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с доставеният по т. 1 рентгенов апарат; 4. гаранционна поддръжка на доставения по т.1 рентгенов апарат в рамките на гаранционният срок, предложени в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията на Техническата спецификация, клаузите на проекта на договор и условията на производителя на рентгеновия апарат.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33111000

Описание:

Апарати с Х (рентгенови) лъчи


Срок за получаване на офертите

18/10/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл. Княз Александър I №1 на 21.10.2019г. от 10 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. В случай , че в срока за събиране на оферти по обществената поръчка са постъпили по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал. 2 от ЗОП срока за събиране на оферти ще бъде удължен.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2019  (дд/мм/гггг)