Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Д-1379

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/605-op-138-dostavka-na-kompyutarni-konfiguratsii-litsenzii-antivirusen-softuer-za-nuzhdite-na-mbalnp.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57068 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е извършване на доставки на компютърни конфигурации, лицензии и антивирусен софтуер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

11/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, първоначалният срок за подаване на оферти за обособена позиция № 3 “Доставка на преносим компютър” се удължава до 11.10.2019г., 16:30ч. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.10.2019г., 10:30 ч., в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2019  (дд/мм/гггг)