Версия за печат

BG-ВИДИН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-95

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201471

BG311, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН, БУЛ. ПАНОНИЯ 2, За: ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА, България 3700, ВИДИН, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1979.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Видин

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


Срок за получаване на офертите

11/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срока за събиране на оферти се удължава до 16:30 часа на 11.10.2019г. Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 14.10.2019г. в 10:00 часа в сградата на РЗОК Видин, бул. Панония №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2019  (дд/мм/гггг)