Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

З-224

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30234200, 31440000, 30197630, 30237300, 30192800, 30197220, 22852000, 22852100, 22853000, 30192121, 30192124, 30192160

Описание:

Принадлежности за офиса
Оптични дискове
Батерии
Хартия за печатане
Компютърни принадлежности
Самозалепващи се етикети
Кламери
Папки за сортиране
Папки за досиета
Организатори за папки
Химикалки
Химикалки от тип флумастер
Коректори


Срок за получаване на офертите

17/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191004XYao4468723 Отварянето на офертите ще се състои на 18.10.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/10/2019  (дд/мм/гггг)