Версия за печат

BG-с.Ветрино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175853426

BG331, Сдружение с нестопанска цел МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, ул.Г.С.Раковски № 26, За: Надежда Неделчева - изпълнителен директор, България 9220, с.Ветрино, Тел.: 0877 107272, E-mail: mig_vazhod@abv.bg, Факс: 0877 107272

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mig-vazhod.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mig-vazhod.com/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25975 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е „Изработване на печатни и рекламни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2019г.” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“ Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“ Дейностите/услугите предмет на Обособена позиция 1, попадат в списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, предвид което Обособена поизиция 1 е запазена на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22150000, 39221120, 30199792, 30192121, 18441000, 18331000, 30199731, 18936000, 39295200, 30234600

Описание:

Брошури
Чаши
Календари
Химикалки
Шапки
Тениски
Визитници
Чанти от текстилни материали
Чадъри за дъжд
Флашпамети


Срок за получаване на офертите

15/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-49 от 13.06.2018 г. и Заповед № РД 09-92 от 08.02.2019 г. на Заместник – Министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г. за одобрение на предложени дейности и разходи на МИГ ВЪЗХОД-Ветрино, Вълчи дол, Провадия за 2019 година по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“

Друга информация

Прогнозната стойност на поръчката е 25 975 лв. (двадесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без включен ДДС, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Изработване на печатни материали“ – 17 466,67 лв. без ДДС; Обособена позиция 2 – „Изработване на рекламни материали“ – 8 508,33 лв. без ДДС. Място на изпълнение: Изготвените печатни и рекламни материали, следва да бъдат доставени до адреса на СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“: с.Ветрино, Община Ветрино, ул.„Г.С.Раковски“ № 26. Отварянето на офертите ще се извърши на 21.10.2019 г. от 10:00 ч. в с.Ветрино, Община Ветрино, ул.„Г.С.Раковски“ № 26, ет.2. Отварянето на офертите съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП се извършва на публично заседание на което могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2019  (дд/мм/гггг)