Версия за печат

BG-Чипровци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

506

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци, ул. Васил Левски №19, За: Петя Антова, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191002UXAS11734159.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на климатик за нуждите на ТП ДГС Чипровци Поз. № Вид на техниката Брой Характеристики 1. Стенен инверторен климатик 1 брой - Мощност 12 000 BTU; - Долна температурна граница в режим отопление ……………../минимум –(минус) 15°С/; - Горна температурна граница в режим охлаждане………….. /минимум +(плюс) 40°С/; - Енергиен клас …………../минимум А+/; - Коефициент на преобразуване при охлаждане /ЕЕR/:......../минимум 4.00/; - Коефициент на преобразуване при отопление /СОР/: ......................../минимум 4.20/; - Гаранционен срок …………………/минимум 24 месеца/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000, 42512200

Описание:

Климатични инсталации
Стенни климатици


Срок за получаване на офертите

14/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заседението на комисията е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представтели на средствата за масово осведомяване. Отварянето на офертите ще се извърши на 21.10.2019г в 11:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Чипровци.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/10/2019  (дд/мм/гггг)