Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Р-ДЕПО-03-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/586-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Транспортно обслужване през 2020 година на нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“-Габрово“ ВАЖНО!!! При офериране, участниците следва да се съобразят с максималната стойност за един километър пробег за транспортно обслужване на служители и работници. Кратко описание: С поръчката се възлагат два вида дейности: - транспортно обслужване – специализиран превоз на 15 (петнадесет) служители и работници към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово; - транспортно обслужване на лица по повод на събития, организирани от ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“-Габрово“ при необходимост. Транспортното обслужване на служители и работници се осъществява: Сутрешен курс с час на тръгване от Автогара Габрово – 8:10 ч. със спирки: сп.ЕСА-Тера Мол - сп.Катюша - сп.Крушата - ОП „РДНО“ с краен час на пристигане 8:30 ч. Следобеден курс с час на тръгване от ОП „РДНО“ - 17.10 ч. със спирки: сп.Крушата - сп.Катюша - сп.ЕСА-Тера Мол - Автогара Габрово с краен час на пристигане 17.30 ч. За този маршрут участникът следва да разполага със собствен или ползван на друго валидно основание автобус за превозване на 15 души, с минимум 15 седящи места за пътници. Дължината на маршрута е 27 километра /общо в двете посоки/, извършван два пъти дневно (сутрешен и следобеден курс) Брой работни дни за 2020 г. – 250. Възложителят може да променя маршрутите и разписанията при промяна в броя на пътуващите или промяна на местоживеенето им. Транспортното обслужване при събития, от ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“-Габрово“ ще се възлага при възниквала необходимост с възлаганелни писма, в които ще се уточнява броя на лицата и марширута. Срок на изпълнение на услугата: Срокът за изпълнение на поръчката е за една година, включваща периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Място на изпълнение на услугата: на територията на Община Габрово.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


Срок за получаване на офертите

04/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите на 07.10.2019 г. в 11:30 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/09/2019  (дд/мм/гггг)