Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2019-OB-17bdquoDostavka-na-mehanichni-filtri-za-vodomeri-ot-DN15-do-DN200-mm-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivrdquo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на механични филтри за водомери от DN15 до DN200 mm за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по приложена примерна Техническа спецификация, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, или до изчерпване на стойността на поръчката, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, ул. „Шести септември” 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предлаганите стоки трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация приложена към настоящата обява. Точните количества не могат да бъдат посочени в момента, тъй като зависят от нуждите и възможностите на Дружеството.Участниците са длъжни да участват за целия обем на поръчката. Избраният за изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от възложителя, доказващи личното, икономическо и финансово състояние. Доставката ще се извършва до 5 (пет) работни дни след писмена заявка на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42912330 (QB44)

Описание:

Устройства за пречистване на вода (Относно вода )


Срок за получаване на офертите

03/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 04.10.2019 г. от 10,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/09/2019  (дд/мм/гггг)