Версия за печат

BG-гр. Николаево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-00-248

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123116940

BG344, Община Николаево, гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, За: Живка Попова, България 6190, гр. Николаево, Тел.: 04330 2040, E-mail: obnikolaevo@mail.bg, Факс: 04330 2121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nikolaevo.net..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nikolaevo.net/bg/category/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15.04.2016%D0%B3..html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16675.48 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка”, осъществяван по ПРСР 2014-2020.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

08/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка”, осъществяван по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана, чрез бюджета на общината“ съгласно подписан Административен договор №BG06RDNP001-7.004-0011-C01 между Община Николаево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Друга информация

I. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят, отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение№ 10; 3. уч-ци, които са свързани лица. 4. уч-к, подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 5. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си. 6. участник за когото е установено наличие на основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. 7. участник за когото е установено наличие на основанията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. II. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. III. Когато участникът е обединение, което не е рег-но като самост. ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ за създаване на об-то, както и следната информация във връзка с конкр. общ.поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за общ.поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата общ. поръчка. IV. Уч-те могат да се позоват на капацитета на трети лица (ТЛ), по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. Когато уч-кът се позовава на капацитета на ТЛ, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. ТЛ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице осн-та за отстраняване от пр-та. V. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв. с критериите за подбор се доказва от обед-то уч-к, а не от всяко от лицата, включ. в него,с изключение на съотв. рег-я,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на норм. или админ. акт и съобр. разпределението на участието на лицата при изпълн. на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединение. VI. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно).

Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2019  (дд/мм/гггг)