Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-2274

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=256.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1910 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на работно облекло по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18200000

Описание:

Връхни дрехи


Срок за получаване на офертите

08/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/09/2019  (дд/мм/гггг)