Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО - 78

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, Вануату 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=1909.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Застраховане на работниците и на служителите, както и на имуществото на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора” 2. Кратко описание: Предметът обхваща застраховане на работниците и служителите на дружеството, както и застраховане на имуществото – недвижимо и движимо и моторните превозни средства. Обществената поръчка включва пет обособени позиции. Оферти се подават за всички обособени позиции. Участник, който не подаде оферта за всички обособени позиции ще бъде отстранен от обществената поръчка. В обществената поръчка могат да участват застрахователни дружества, реализирали брутен премиен приход до шеста позиция включително по данни от публикуваната на сайта на Комисията за финансов надзор последната актуалната статистика на застрахователите, които извършват дейност по „Общо застраховане“. Участник, който е реализирал брутен премиен приход след посочената по-горе позиция ще бъде отстранен от обществената поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

07/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 04.10.2019г. в 11:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2019  (дд/мм/гггг)