Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-18-2019quotIzvarshvane-na-stroitelno-ndash-montazhni-raboti-za-nuzhdite-na-bdquoViKldquo-EOOD---Plovdiv--po-dve-obosobeni-pozitzii.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции: А)Преминаване на магистрален водопровод от ПС „Изток-2” по нов ЖП мост на р. Марица на км 9+963 на ЖП линията „Пловдив-Бургас”; Б) „Подмяна на съществуващи водопровод и канализация по ул. „Лозенград” в участъка между улица „Доктор Владо” и бул. „Източен” в град Пловдив, област Пловдив” и „Подмяна на хранителен водопровод за селата Православен и Бяла река, община Първомай, област Пловдив”. Строително – монтажните работи ще се извършват след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник по съответната обособена позиция и след изрично възлагане от Възложителя. За всяка обособена позиция в ценовото предложение на участника трябва да бъдат включени единични цени за дейностите посочени в количествените сметки, приложение към Образец 2. Дейностите, задължение на Възложителя и на Изпълнителя, за всеки обект са описани в приложената Tехническа спецификация. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца и/или до изпълнение на поетите задължения от страните. Възложителят ще заплаща възложените работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършеното (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура.Участниците са длъжни да участват за целия обем на поръчката по съответната обособена позиция. Избраният за Изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от Възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности. Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност на поръчката по съответната обособена позиция ще бъдат отстранени от участие като неотговарящи на предварително обявените условия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

07/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2019  (дд/мм/гггг)