BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3451

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540306

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към ЮИДП ДП Сливен, ул. Васил Коларов 92, За: инж. Иван Сяколов, България 8300, Средец, Тел.: 05551 3412, E-mail: dgssredets@uidp-sliven.com, Факс: 05551 3393

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

02/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 03.10.2019 год., в случай че има повече от 3 подадени такива

Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2019  (дд/мм/гггг)