BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1574.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

21666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Специализиран превоз на ученици за учебната 2019-2020 г. по утвърдена транспортна схема” Кратко описание на поръчката: Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължителна подготовка и задължително обучение в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово на територията на Община Смядово, както до училището, така и обратно към местоживеенето им за периода от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Превозът ще се извършва по маршрут от с.Александрово и село Веселиново до СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово от лицензиран превозвач, дължина на маршрута в едната посока – 19 км., при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността. Прогнозният брой на учебните дни за периода от 16.09.2019 до 30.06.2020г. е 175 дни Часовете за пристигане и отпътуване на учениците са както следва: 1. Час на пристигане на учениците в СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово сутрин – 7.40 часа. 2. Час на отпътуване на учениците в СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Смядово за с.Веселиново и с.Александрово – 17:30 ч.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

27/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 30.09.2019 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2019  (дд/мм/гггг)