Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2019---OB---15-s-predmet-bdquoDostavka-na-PVTz-grivni-i-PVTz-plombi-za-holendri-na-vodomeri-ot-DN15-do-DN50mm-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdiv.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на ПВЦ гривни и ПВЦ пломби за холендри на водомери от DN15 до DN50 мм за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по приложена примерна Техническа спецификация, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 2 (две) години след датата на подписване на договора, или до изчерпване на стойността на поръчката, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, ул. „Шести септември” 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предлаганите стоки трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация към настоящата обява. Възложителят си запазва правото да заявява количества съобразно нуждите и възможностите на Дружеството.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44425000 (AB11)

Описание:

Пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи субстанции (PVC )


Срок за получаване на офертите

27/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/09/2019  (дд/мм/гггг)