Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д-1379

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/605-op-138-dostavka-na-kompyutarni-konfiguratsii-litsenzii-antivirusen-softuer-za-nuzhdite-na-mbalnp.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57068 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е извършване на доставки на компютърни конфигурации, лицензии и антивирусен софтуер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

07/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка съдържа следните 4 обособени позиции: № 1 "Доставка на компютърно оборудване"; № 2 " Доставка на лицензии"; № 3 "Доставка на преносим компютър"; № 4 "Доставка на антивирусен софтуер". Обособена позиция № 4 ще бъде възложена по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Офертите ще се отварят на 08.10.2019г. в 10.30 часа на адрес гр. София, ул. Доктор Любен Русев №1, административна сграда,учебна зала на ДКБ

Дата на изпращане на настоящата информация

24/09/2019  (дд/мм/гггг)