Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ- 28

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Надя Петрова, Василена Георгиева, Стефан Караиванов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619/228/; 062 619/231/; 062 619/417/, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619/231/

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/716.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

34867.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи, с предписани от специалиста очила в Община Велико Търново“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85121281, 33734000

Описание:

Офталмологични услуги
Очила


Срок за получаване на офертите

01/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/716. 2. Оферти за участие в обществена поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в "Център за услуги и информация на гражданите" , в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 01.10.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.10.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличието на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2019  (дд/мм/гггг)