Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

33-00-455

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

BG411, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов 2, За: Радостина Илиева, България 1000, София, Тел.: 02 9482036, E-mail: Radostina.Ilieva@mfa.bg, Факс: 02 8734345

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mfa.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mfa.bg/bg/zop/byoffer/7229.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на щори, които са както следва: 1.Вертикални щори съгласно Техническа спецификация на Възложителя 2. Хоризонтални алуминиеви щори съгласно Техническа спецификация на Възложителя;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45421143, 39515410, 39515440

Описание:

Монтажни работи на щори
Вътрешни щори
Вертикални щори


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на щори". В техническата спецификация на поръчката са описани видовете щори, които трябва да бъдат монтирани и доставени. Единият вид щори е Вертикални щори съгласно Техническа спецификация на Възложителя; Другият вид щори е Хоризонтални алуминиеви щори съгласно Техническа спецификация на Възложителя. Участникът следва да e изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка, с предмет и обем, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка. Под „доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира: "доставка на вертикални щори и/или доставка на хоризонтални алуминиеви щори." За удостоверяване на това изискване, участникът представя Списък на доставките, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка. При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя списък на доставките, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на обема, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението им и гаранция за изпълнение на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2019  (дд/мм/гггг)