Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО - 75

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, стая №15, За: Пламен Вълков, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=1892.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.„Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”. 2. Кратко описание:Предметът на обществената поръчка включва доставка на флокулант (полиелектролит) сух и течен за технологични нужди на „ВиК” ЕООД - Стара Загора. Поръчката е с две обособени позиции, в зависимост от вида на съоръженията за обезводняване. Доставките ще се извършват по периодични заявки и при възникнали потребности от страна на Възложителя, с транспорт на доставчика до десет работни дни от получаване на заявката. Във всяка заявка ще се посочва вида на флокуланта, точното количество и мястото на доставката. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя - на ръка срещу подпис, по пощата - чрез обратна разписка, по факс или имейл. Доставчикът се задължава да доставя всяка партида с партиден анализен сертификат за качество, който съдържа информация за: наименование и произход на продукта, количество, номер на партидата, дата на производство, срок на годност, резултати от физико-химичния анализ на продукта (партидата), допустими норми. Всяка доставка следва да е придружена и с информационен лист за безопасност на продукта на български език. Участници, чийто оферти не отговарят на заложените технически спецификации, ще бъдат отстранени. Прогнозна стойност за: - обособена позиция №1: „Доставка на флокулант (полиелектролит) сух за технологични нужди на „ПСОВ гр. Стара Загора” - 54 400 лева без ДДС. - обособена позиция №2: „Доставка на флокулант (полиелектролит) течен за технологични нужди на „ПСОВ гр.Раднево” - 13 620 лева без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 04.10.2019 г. в 11:00 часа в заседателната зала на ЦУ на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на ул. „Христо Ботев” №62.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/09/2019  (дд/мм/гггг)