BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-158

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1242-17-09-2019.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

109918.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Асфалтиране и бетониране на участъци от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград по обособени позиции № 1 и 2“, а именно: обособена позиция № 1 - „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа на територията на Община Крумовград" и обособена позиция № 2 „Бетониране на участъци от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233000, 45233200, 45233320, 45233330

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на улици


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Асфалтиране и бетониране на участъци от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград по обособени позиции № 1 и 2“. За обектите включени в предмета на обособена позиция № 1 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите пътни настилки, а именно дейностите по доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон – фракция от 0 до 40 мм с дебелина на пласта 10 см и доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт с дебелина 5 см. Обектите включени в предмета на обособена позиция № 1 са: - Асфалтиране на път от мах. Врана до мах. Зейка с. Луличка; - Асфалтиране на път за м. Папур с. Вранско; - Асфалтиране на път за м. Зъб с. Къклица; - Асфалтиране на път за м. Централна с. Лимец и - Асфалтиране на път за м. Садиево с. Лимец. За обектите включени в предмета на обособена позиция № 2 е предвидено да се извърши направа на бетонови настилки на улици и пътища в населени места на територията на община Крумовград, а именно дейностите по ръчно подравняване в земни почви, доставка и полагане на баластра за основа деб.10 см, желязна скара под бетонова настилка с разм.4/2 Ф6, направа и разваляне кофраж за бетонова настилка и доставка и полагане на бетон. Обектите включени в предмета на обособена позиция № 2 са: - Бетонова настилка на път за мах. Нова махала с. Бараци; - Бетонова настилка на път за мах. Тепково с. Рогач; - Бетонова настилка на улица мах. Речници с. Вранско и - Бетонова настилка на улица „Напредък“ гр. Крумовград. Критерий за възлагане на поръчката Възлагането на обществената поръчка по всяка обособена позиция ще се извърши въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за съответната обособена позиция без ДДС за изпълнение на поръчката. Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 01.10.2019 год. от 09:00 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)