Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000667556

BG411, Средно училище Атанас Далчев, ул. Св. Пимен Зографски, За: Цветанка Костадинова, България 1172, София, Тел.: 00359 28620473, E-mail: sou105@abv.bg, Факс: 02 8683528

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://105sou.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://105sou.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15500000, 03220000

Описание:

Различни хранителни продукти
Млечни продукти
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове


Срок за получаване на офертите

27/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени от длъжностните лица на 30.09.2019 г. от 13:00 часа на адреса на Възложителя – гр. София, ж.к. Дианабад, ул. Св. Пимен Зографски № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)