Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АПИО-06-03-41

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/580-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет“ Доставките се извършват въз основа на писмена заявка на определени от Възложителя лица, като изпълнението на доставка е в срок до 72 часа всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния. Кратко описание: Извършване на доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване. ОБЕМ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Видът и количеството на доставките е съгласно техническата спецификация. Прогнозните количества са с ориентировъчен характер и не обвързват Възложителя. Обвързващи за Възложителя са единствено изпратените до Изпълнителя писмени заявки за доставка, по отношение на вид на артикулите, количество и стойност. Срокът на действие на договора е до 31.12.2020 г. и влиза в сила не по-рано от 01.01.2020 г. Подробното описание на предмета на поръчката е представено в Техническата спецификация и КС към документацията на поръчката. Място на извършване: община Габрово. Място на изпълнение на доставките: до съответния обект (съгласно Приложението към спецификацията), посочен в писмената заявка на представители на Възложителя. В зависимост от конкретните си потребности. Възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или изважда съществуващи. Посочените прогнозни количества в Количествената сметка /КС/ са ориентировъчни и Възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл Възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора при наличие на необходимост от тях. Предложената цена, включва в стойността си всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30192700, 22851000, 22852100, 30197220, 30197130

Описание:

Принадлежности за офиса
Книжарски стоки
Класьори
Папки за досиета
Кламери
Кабърчета


Срок за получаване на офертите

01/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите на 02.10.2019 г. в 11:00 часа. т. 1 Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. т.2 Като в съответствие с чл. 12, ал. 7 от ЗОП оферти могат да подават и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по т. 1, които да изпълняват изискванията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)