Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

418

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Екзарх Йосиф № 16, За: Тамара Димитрова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements/2215.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТ „ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 ГОД.”“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71356200

Описание:

Услуги по оказване на техническа помощ


Срок за получаване на офертите

27/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)