Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР-01-03-121

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Ивелина Иванова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818442, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/578-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4576 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и доставка на компютърно оборудване по проект BG05M9OP001-2.040-0022 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане Обособена позиция №2: Доставка на компютърно оборудване

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39130000, 30200000

Описание:

Мебелировка за офиса
Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG05M9OP001-2.040-0022 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 01.10.2019г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)