Версия за печат

BG-село Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-05-121

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, с. Кости, ул. Хан Аспарух № 1, общ. Царево, обл. Бургас, За: Мария Велчева - юрист, България 8283, село Кости, Тел.: 088 6843613, E-mail: dgs.kosti@abv.bg, Факс: 000 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3403.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации, собственост на ТП "ДГС Кости“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

20/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на отваряне на офертите: В заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Кости“ на 24.09.2019 г. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)