Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПБС-03-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/577-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Кратко описание: Обществената поръчка се възлага с цел да подпомага дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване”, гр. Габрово, второстепенен разпоредител с бюджет. Подробното описание на предмета на поръчката е представено в Техническата спецификация и проект на Договор. Изпълнителят доставя резервните части след получаване в писмен вид на заявки, изготвени от Възложителя. Възложителя има възможност да поръчва и допълнителни части и консумативи не упоменати в Техническата спецификация, в рамките на максималния финансов ресурс посочен в договора. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора. Срокът за изпълнение на всяка доставка: - до 24 (двадесет и четири) часа за части, които са налични на склад. - до 5 (пет) работни дни за части, които не са налични на склад. - до 20 (двадесет) работни дни за оригинални части на специализирани автомобили (Мерцедес модел Унимог). Доставката се извършва на адрес: гр. Габрово, бул. „Трети март” № 53, в сградата на ОП „Благоустрояване”. Заявката се изпраща с писмо с обратна разписка, или по факс или по имейл. Срокът за изпълнение на поръчката: до 31.03.2020 г. или до достигане на прогнозната стойност на поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


Срок за получаване на офертите

27/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане № 3, на 30.09.2019 г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)