Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

20-109

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

BG411, Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, България 1142, София, Тел.: 00359 29885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 00359 29876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67650 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК" ЕАД по двадесет и седем обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите по всички обособени позиции ще се състои на 01.10.2019 г. от 13:00 ч. в Централен офис на "СБР-НК" ЕАД на адрес: гр. София, бул. "Васил Левски" № 54, ет. 3. Когато в първоначалния срок за подаване на оферти, по една или повече от обособените позиции са получени по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока за подаване само по тези обособени позиции. В случай на удължаване на срока, Възложителят ще определи нова дата за отваряне на офертите по всички 27 обособени позиции.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2019  (дд/мм/гггг)