BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

П-93

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, община Опан, с.Опан,общ.Опан,пбласт Стара Загора, За: Дафинка Господинова, България 6078, с.Опан, Тел.: 042 1012260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.opan.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

58812 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ ДГ „ ИЗВОРЧЕ“ С. БЯЛ ИЗВОР И СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАН‘‘,МАРШРУТ Опан-Стара Загора и обратно с дължина на маршрута 65 км. на ден,прогнозен брой дни около 520,брой на местата в превозното средство-от 35 до 42 места

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

24/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Информацията е предоставена на електронната страница на община Опан-раздел:"Профил на купувача"

Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2019  (дд/мм/гггг)